Verkoopvoorwaarden

 

1. Introductie

2. Onze gegevens

 • Deze website wordt beheerd door SharkNinja Europe Ltd. Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 08492819 en hebben onze statutaire zetel en ons hoofdhandelsadres te 121 rue d'aguesseau, 92100 Boulogne Billancourt.
 • Om contact met ons op te nemen, belt u onze klantenservice op;
  • (French): 3280012091
  • (Dutch): 3280012850

3. Andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

 • Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:
  • Als u goederen van onze site koopt, zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van onze producten [hieronder] van toepassing op de verkoop.

4. Licentie om de website te gebruiken

 • Tenzij anders vermeld, bezitten wij of onze licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Behoudens onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.
 • U mag pagina's of pdf's van de website bekijken, downloaden voor caching-doeleinden, en afdrukken voor uw eigen persoonlijke niet-commerciële gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.
 • U mag niet:
  • materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
  • materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
  • materiaal van de website in het openbaar tonen;
  • materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden;
  • materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen;
  • de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op welke manier dan ook wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken; of
  • materiaal van deze website herdistribueren, met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie (zoals onze nieuwsbrief).

5. Aanvaardbaar gebruik

 • U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website beperkt; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.
 • U mag onze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojaans paard, worm, toetsaanslaglogger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware.
 • U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, data-extractie en data-oogsten) uitvoeren op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6. Linken naar onze site

 • U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen voordeel uit haalt.
 • U mag geen link tot stand brengen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.
 • U mag geen link naar onze website plaatsen op een website die geen eigendom van u is.
 • Onze site mag niet in een kader op een andere site worden geplaatst, noch mag u een koppeling maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.
 • We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het koppelen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.
 • Als u gebruik wilt maken van andere inhoud op onze site dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met;
  • (French): 3280012091
  • (Dutch): 3280012850

7. Producten

 • De reclame voor producten op onze website vormt geen contractueel aanbod.
 • Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat prijzen en eventuele van toepassing zijnde kortingen of andere aanbiedingen correct op onze website worden vermeld. Af en toe kunnen er fouten optreden en wij behouden ons het recht voor om in dergelijke omstandigheden een bestelling voor een Product te weigeren als de aankoop is gebaseerd op een onjuist vermelde prijs of uitgaat van een korting of andere aanbieding die op het moment van de bestelling is verlopen.
 • De aankoop van producten via onze website is onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden.
 • We zullen u vragen om akkoord te gaan met onze verkoopvoorwaarden telkens wanneer u een product of producten via onze website koopt.

8. Productbeoordelingen

 • In deze gebruiksvoorwaarden betekent “uw beoordelingen” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u ons voor publicatie op onze website indient, hetzij als productbeoordeling of anderszins.
 • U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, publiceren, vertalen en distribueren van uw reviews in bestaande of toekomstige media. U verleent ons ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.
 • U garandeert en verklaart dat uw beoordelingen zullen voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden.
 • Uw beoordelingen mogen niet illegaal of onwettig zijn en mogen geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden.
 • Uw beoordelingen (en hun publicatie op onze website) mogen niet:
  • lasterlijk of kwaadwillig onjuist zijn;
  • obsceen of onfatsoenlijk zijn;
  • inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databaserecht, handelsmerkrecht, ontwerprecht, overdrachtsrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
  • inbreuk maken op enig recht op vertrouwen, recht op privacy of recht op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • onzorgvuldig advies vormen of een onzorgvuldige verklaring bevatten;
  • een aansporing tot het plegen van een misdrijf vormen;
  • zich schuldig maken aan minachting van een rechtbank of een rechterlijk bevel overtreden;
  • in strijd zijn met raciale of religieuze haat- of discriminatiewetgeving;
  • lasterlijk zijn;
  • in strijd zijn met een contractuele verplichting die verschuldigd is aan enig persoon;
  • geweld op een expliciete, grafische of onfatsoenlijke manier afbeelden;
  • pornografisch of seksueel expliciet zijn;
  • onwaar, onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
  • bestaan uit of instructies, advies of andere informatie bevatten waarop kan worden gehandeld en die, indien ernaar wordt gehandeld, ziekte, letsel of overlijden, of enig ander verlies of schade kan veroorzaken behalve verlies van onze verkoop ;
  • spam zijn;
  • beledigend, misleidend, bedreigend, kwetsend, intimiderend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn; of
  • een persoon ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • Uw beoordelingen moeten gepast, fatsoenlijk, smaakvol en in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen van etiquette en gedrag op het internet zijn.
 • U mag geen review gebruiken om te linken naar een website of webpagina die bestaat uit of materiaal bevat dat, als het op onze website zou worden geplaatst, de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zou schenden.
 • U mag geen beoordelingen op de website indienen die het onderwerp zijn of ooit zijn geweest van een dreigende of feitelijke gerechtelijke procedure of andere soortgelijke klacht.
 • Niettegenstaande onze rechten op grond van deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot uw beoordelingen, verbinden wij ons er niet toe om toezicht te houden op de indiening van beoordelingen bij of de publicatie van beoordelingen op onze website. De meningen die door andere gebruikers op onze site worden uitgedrukt, vertegenwoordigen onze meningen of waarden niet.
 • Onder voorbehoud van naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebben wij het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat inhoud die door u op onze site is geplaatst of geüpload een schending vormt van hun rechten op intellectueel eigendom of van hun recht op privacy.

9. Beperkte garanties

 • Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garanderen we niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch verbinden we ons ertoe om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.
 • De inhoud van onze site wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt of afziet van enige actie op basis van de inhoud op onze site.
 • Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties die door de wet worden geïmpliceerd van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid).

10. We zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we linken

 • Wanneer onze website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden verstrekt, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen.
 • We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

11. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

 • Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal: (a) onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; (b) onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; (c) onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of (d) onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die mogelijk niet is uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. Als u een consument bent, worden alle wettelijke rechten die u hebt, die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, niet beïnvloed door deze gebruiksvoorwaarden.
 • Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van producten aan u, die worden uiteengezet in onze verkoopvoorwaarden [hieronder].
 • De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze gebruiksvoorwaarden: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de gebruiksvoorwaarden of met betrekking tot het onderwerp van de gebruiksvoorwaarden, inclusief aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plicht.
 • Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud ervan, expliciet of impliciet.
 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:
  • gebruik van, of onvermogen om onze website te gebruiken; of
  • gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze website wordt weergegeven.
 • Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:
  • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
  • onderbreking van de bedrijfsvoering;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • indirecte of gevolgschade of schade.
 • Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat we onze site alleen aanbieden voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van inhoud erop of op een website die eraan is gekoppeld.
 • Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die op onze site zijn gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als onderschrijving door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.
 • U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en andere inloggegevens. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies dat voortvloeit uit uw verzuim om deze gegevens vertrouwelijk te houden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van inhoud die door u of een andere gebruiker van onze site wordt geplaatst.

12. Virussen

 • We garanderen niet dat onze site veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.
 • U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

13. Schadeloosstelling

 • U vrijwaart ons hierbij en verbindt zich ertoe ons te vrijwaren tegen alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot juridische kosten en alle bedragen die door ons aan een derde zijn betaald bij de beslechting van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) die door ons zijn opgelopen of geleden als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, of als gevolg van een claim dat u een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

14. Schendingen van deze gebruiksvoorwaarden

 • Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze gebruiksvoorwaarden, als u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, kunnen we:
  • u een of meer formele waarschuwingen te sturen;
  • tijdelijk uw toegang tot de website op te schorten;
  • u permanent verbieden om toegang te krijgen tot de website;
  • een gerechtelijke procedure tegen u instellen wegens contractbreuk of anderszins; en/of
  • uw account bij de website opschorten en/of verwijderen.

15. Afwijkingen

 • We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden op onze website. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de huidige versie.

16. Toewijzing

 • We kunnen onze rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.
 • U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

17. Scheidbaarheid

 • Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

18. Uitsluiting van rechten van derden

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn ten behoeve van u en ons, en zijn niet bedoeld om een derde partij te bevoordelen of afdwingbaar te zijn door een derde partij. De uitoefening van onze en uw rechten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

19. Volledige overeenkomst

 • Deze gebruiksvoorwaarden vormen samen met onze Privacyverklaring de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

20. Recht en jurisdictie

 • Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.
 • Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat op deze gebruiksvoorwaarden het Nederlands recht van toepassing is. We zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Nederland niet-exclusieve jurisdictie hebben.

21. Onze handelsmerken zijn geregistreerd

 • Wij bezitten en gebruiken verschillende merken die zijn geregistreerd door of gelicentieerd aan dit bedrijf. Het is u niet toegestaan deze te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

1. Deze voorwaarden

 • Wat deze voorwaarden dekken . Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder wij producten aan u leveren.
 • Waarom u ze moet lezen . Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons indient. Deze voorwaarden vertellen u wie we zijn, hoe we producten aan u leveren, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels.

2. Informatie over ons en hoe u contact met ons kunt opnemen

 • Wie we zijn. Wij zijn SharkNinja Europe Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales. Ons bedrijfsregistratienummer is 08492819 en onze statutaire zetel is te Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany. Ons geregistreerde btw-nummer is 210 6248 590.
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar onze klantenservice op 0800 8620453 of door te schrijven naar onze Customr Services, 3150 Century Way, Leeds LS15 8ZB.
 • Hoe we contact met u kunnen opnemen. Als we contact met u moeten opnemen, zullen we dit telefonisch of schriftelijk doen op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt verstrekt.
 • “Schrijven” omvat e-mails . Wanneer we de woorden “schrijven” of “geschreven” in deze termen gebruiken, omvat dit ook e-mails.

3. Ons contract met u

 • Hoe we uw bestelling accepteren. Om een contract aan te gaan om producten van ons te kopen, moet u de volgende stappen ondernemen: (i) u de producten die u wilt kopen aan uw winkelmandje/kar moet toevoegen, en ga dan verder naar de kassa; (ii) u kunt uitchecken als gast of een nieuw account aanmaken; als u een bestaande klant bent, moet u uw inloggegevens invoeren; als u een nieuw account aanmaakt, u moet inloggen op uw nieuwe account; (iii) zodra u bent ingelogd, of als u uitcheckt als gast, u moet dan uw voorkeursmethode van levering selecteren en uw bestelling en uw instemming met deze verkoopvoorwaarden bevestigen; als u uitcheckt als gast, moet u ook uw afleveradres en e-mailadres invoeren; (iv) u wordt doorgestuurd naar PayPal of Klarna, die uw betaling op de afrekenpagina zal afhandelen; (v) we sturen u dan per e-mail een eerste bevestiging dat we de bestelling hebben ontvangen; en (vi) zodra we hebben gecontroleerd of we in staat zijn om aan uw bestelling te voldoen, we sturen u een orderbevestiging of we bevestigen per e-mail dat we uw bestelling niet kunnen verwerken. Wij attenderen u op onderstaande informatie betreffende het accepteren van orders waarbij u gebruik wilt maken van de Multi-Pay optie (zie paragraaf 4 hieronder). Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats wanneer we u de orderbevestiging e-mailen, waarna er een contract tussen u en ons tot stand komt.
 • Invoerfouten . Voordat u uw bestelling plaatst, hebt u de mogelijkheid om te identificeren of u invoerfouten hebt gemaakt door het definitieve overzicht voorafgaand aan de betaling te controleren. U kunt deze invoerfouten corrigeren voordat u uw bestelling plaatst door ze in/uit uw winkelmandje/wagen te wijzigen/verwijderen.
 • Als we uw bestelling niet kunnen accepteren. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en zullen we u geen kosten in rekening brengen voor het product. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte limieten op onze middelen die we redelijkerwijs niet konden plannen, omdat we ons goedkeuringsproces van de Multi-Pay niet succesvol hebben kunnen voltooien, of omdat we een fout in de prijs of beschrijving van het product hebben geïdentificeerd.
 • Uw bestelnummers . We zullen een bestelnummer aan uw bestelling toewijzen en u vertellen wat het is wanneer we uw bestelling accepteren. Het zal ons helpen als u ons het bestelnummer kunt geven wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.
 • We verkopen alleen onder deze algemene voorwaarden binnen Nederland. Onze website is uitsluitend bedoeld voor de promotie van onze producten binnen dit gebied.

4. Onze producten

 • Producten kunnen enigszins afwijken van hun afbeeldingen. De afbeeldingen van de producten op onze website zijn uitsluitend ter illustratie. Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. Uw product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen.
 • De verpakking van het product kan variëren. De verpakking van het product kan afwijken van de verpakking op de afbeeldingen op onze website.

5. Onze rechten om wijzigingen aan te brengen

 • Als u uw bestelling om welke reden dan ook hebt vertraagd na uw online beoordeling van onze producten, houd er dan rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om wijzigingen aan te brengen in onze productspecificaties en dat u mogelijk de specificatie en andere details van het product (inclusief de prijs die we in rekening brengen voor het product en eventuele gerelateerde leveringskosten) die u bestelt opnieuw wilt controleren.


6. Het leveren van de producten

 • Leveringskosten – Belgium. Wij bieden gratis standaardlevering aan op alle adressen op het vasteland van Belgium.
 • Hoe wij leveren. Alle producten die via onze website worden besteld voor levering in Nederland worden geleverd via standaardlevering. Kleinere artikelen (zoals accessoires en reserveonderdelen) worden over het algemeen per post geleverd. Grotere artikelen worden over het algemeen geleverd door een externe koeriersdienst. We zullen u laten weten welke leveringsmethode we zullen gebruiken wanneer we de Orderbevestiging verzenden.
 • Leveringstijden. de standaard bezorgservice van toepassing is, streven we ernaar om de aankoop van uw hoofdunit binnen één dag bij u te krijgen (exclusief feestdagen). Als u uw bestelling vóór 20.00 uur plaatst, loopt deze periode vanaf het einde van de werkdag op die dag. Als u uw bestelling vóór 20.00 uur plaatst, loopt deze periode vanaf het einde van de volgende werkdag. Onderdelen en accessoires worden geleverd door de Post, 2e klasse. We doen er alles aan om te voldoen aan de levertijden die in deze sectie worden beschreven. Deze kunnen echter niet worden gegarandeerd.
 • Uw bestelling volgen. Als uw bestelling per koerier wordt afgeleverd, kunt u uw pakket volgen door op de link in de e-mail te klikken die we u sturen om de verzending te bevestigen.
 • Bezorgers . Alle koeriersleveringen moeten persoonlijk worden ontvangen op het afleveradres en er moet een handtekening worden verstrekt. Onze aanbieders van koeriersdiensten kunnen u telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen van een poging tot bezorging.
 • Extra afleverpogingen voor de koerier en ophalen. Als een eerste afleverpoging door onze koerier niet succesvol is, kan onze bezorger nog één poging doen om uw producten te leveren. Als de tweede afleverpoging niet succesvol is, zullen onze bezorgers een kaart op uw adres achterlaten, met instructies over hoe u uw product kunt ophalen. Dergelijke instructies omvatten een tijdslimiet voor het verzamelen.
 • Leveringsproblemen . Als u problemen ondervindt met een levering, neem dan telefonisch contact met ons op via 0800 8620453. Als onze bezorgdienst uw producten niet kan leveren, en een dergelijke tekortkoming te wijten is aan het feit dat u of uw aangewezen ontvanger van de producten niet beschikbaar is op het afleveradres of dat de levering anderszins onmogelijk blijkt in omstandigheden die redelijkerwijs niet als onze verantwoordelijkheid kunnen worden beschouwd (we zetten hieronder voorbeelden uiteen), en u of uw genomineerde haalt uw producten niet op bij onze bezorgdienst binnen de tijd die is aangegeven op de kaart die op uw adres is achtergelaten, dan kunnen we instemmen met het opnieuw leveren van de producten, op voorwaarde dat wij ons het recht voorbehouden om u de werkelijke kosten van herlevering in rekening te brengen (zelfs wanneer de eerste levering gratis was). Hieronder vindt u een indicatieve lijst van situaties waarin u verantwoordelijk bent voor het niet leveren:
  • u hebt het verkeerde adres opgegeven voor de levering;
  • er sprake is van een fout in het opgegeven afleveradres;
  • het afleveradres redelijkerwijs niet toegankelijk is;
  • het afleveradres niet veilig toegankelijk is, of
  • wanneer een persoonlijk ontvangstbewijs vereist is, is er geen persoon beschikbaar op het adres voor levering om de levering te accepteren en een handtekening te zetten.
 • Als u de levering niet opnieuw regelt . Als u de producten niet bij ons ophaalt binnen de termijn die is aangegeven op de kaart die is achtergelaten op het afleveradres, en u geen herlevering van de producten regelt, nemen we contact met u op voor verdere instructies en kunnen we u opslagkosten in rekening brengen. Als we, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn om contact met u op te nemen of de levering of afhaling opnieuw te regelen, kunnen we het contract met u beëindigen.
 • Wanneer u verantwoordelijk wordt voor de goederen . Een product dat een goed, is uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat we het product leveren op het adres dat u ons hebt gegeven of vanaf het moment dat u of een door u georganiseerde vervoerder het product bij ons ophaalt.
 • Wanneer u eigenaar bent van producten die wij aan u verkopen. U bent eigenaar van de producten zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle. Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u op de hoogte te stellen en nemen we stappen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door het evenement, maar als er een risico op aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle producten die u hebt betaald, maar niet hebt ontvangen.

7. Prijs en betaling

 • Waar u de prijs voor het product kunt vinden. De prijs van het product (inclusief btw) is de prijs die op de bestelpagina's wordt aangegeven bij het plaatsen van uw bestelling. We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan u geadviseerde product correct is. Zie echter clausule 2 voor wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt.
 • Wat gebeurt er als we de prijs verkeerd hebben? Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die we verkopen onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren we de prijzen voordat we uw bestelling accepteren, zodat we het lagere bedrag in rekening brengen als de juiste prijs van het product op uw besteldatum lager is dan onze vermelde prijs op uw besteldatum. Als de juiste prijs van het product op uw besteldatum hoger is dan de prijs die aan u is vermeld, zullen we contact met u opnemen voor uw instructies voordat we uw bestelling accepteren en hebt u het recht om het contract binnen 14 dagen na ontvangst van onze kennisgeving te annuleren en binnen 14 dagen na een dergelijke annulering een volledige terugbetaling te ontvangen. Als we uw bestelling accepteren en verwerken wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u zou kunnen worden herkend als een verkeerde prijs, kunnen we het contract beëindigen, u alle bedragen terugbetalen die u hebt betaald en, indien we dit vereisen, zorgen voor de retourzending van elk product waarop deze subclausule van toepassing is op onze kosten, maar met uw begrip van de situatie en hulp bij het verkrijgen van de mogelijkheid om het product op te halen
 • Wanneer u moet betalen en hoe u moet betalen. Wij accepteren betalingen met Mastercard, Visa, American Express, PayPal of Klarna. U kunt ervoor kiezen om de producten volledig te betalen voordat we ze verzenden of om een deel van de productprijs te betalen (tot een maximum van 50% van de prijs) voordat we ze verzenden en de rest van het bedrag bij levering te betalen. We zullen uw creditcard of betaalkaart niet belasten totdat we de producten naar u hebben verzonden.
 • Onze Express Checkout Service wordt geleverd door Google Pay, Apple Pay, Klarna en PayPal. SharkNinja kan niet wettelijk verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke diensten die door de betalingsprovider worden geleverd. Neem rechtstreeks contact op met de betalingsprovider als u vragen hebt over hun service.
 • Bij betaling via de betaaldienstverlener Klarna wordt de betaling volledig via Klarna gedaan. Voor dit doel hebben we het recht om onze claim voor betaling tegen u aan Klarna toe te wijzen. In dit geval delen we bepaalde informatie over uw bestelling met Klarna Financial Services UK Limited (publ). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling door de betaaldienstverlener Klarna. SharkNinja is geen kredietverstrekker en treedt alleen op als tussenpersoon. Het kredietproduct wordt geleverd door Klarna Financial Services UK Limited (publ). Klarna's Betaal in 3 termijnen / Betaal in 30 dagen zijn niet-gereguleerde kredietovereenkomsten. Meer lenen dan u zich kunt veroorloven of te laat betalen kan een negatieve invloed hebben op uw financiële status en vermogen om krediet te verkrijgen. 18+, alleen voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Afhankelijk van de status. Algemene voorwaarden en kosten voor te late betaling zijn van toepassing. Voor betaling met Klarna kan het nodig zijn dat u een gebruikersaccount bij Klarna hebt. De gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier
 • Klarna biedt de volgende betalingsopties:
  • Directe betalingen
  • Betalen in 30 dagen
  • Koop nu betaal later
  • Betaal in 3 termijnen

  • Als u via de online provider PayPal betaalt, moet u zich altijd bij PayPal registreren of al geregistreerd zijn en uw identiteit bevestigen door uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons door te geven. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces en kunt hier meer informatie vinden. Meer informatie over gegevensbescherming van PayPal vindt u hier .
  • Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren en u met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Nadat we de bestelling in de winkel hebben geplaatst, vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces.
  • Terugboekingen met creditcard en betaalkaart . Creditcard- en betaalkaartverstrekkers kunnen u toestaan een transactie op uw kaart terug te draaien volgens een proces dat "terugvordering" wordt genoemd. Er zijn gespecificeerde redenen waarop terugvordering mogelijk beschikbaar is, zoals goederen die aan u worden geleverd die niet zoals beschreven of gebrekkig zijn, of niet-levering van goederen. Indien u een vordering tot terugstorting indient die in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd is, dan, onverminderd onze andere rechten, bent u aansprakelijk om ons te betalen, binnen 28 dagen na de datum van de terugstorting, voor de volgende bedragen: (i) wanneer producten waarop de terugstorting betrekking heeft aan u zijn geleverd, een bedrag dat gelijk is aan een bedrag dat door onze bank is terugbetaald als gevolg van de terugvordering; (ii) het bedrag van eventuele kosten die ons door onze, of uw, bank, betalingsverwerker of kaartuitgever in verband met de ongerechtvaardigde terugstorting; (iii) al onze andere redelijke kosten, verliezen en kosten die zijn geleden in verband met de ongerechtvaardigde terugvordering.
  • Beëindiging . Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten, kunnen we, als u een ongerechtvaardigde creditcard, betaalkaart of andere terugbetaling indient, het contract tussen ons voor de levering van de producten in kwestie beëindigen, samen met elk ander contract tussen ons voor de levering van andere goederen of diensten.

  8. Uw recht om te annuleren

  • Onze goodwill garandeert . Houd er rekening mee dat deze clausule 8, samen met clausule 10, de goodwillgarantie weergeeft die wordt aangeboden door SharkNinja Europe Ltd met maatschappelijke zetel te3Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany, aan onze Nederlandse klanten. Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Deze goodwillgarantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte of verkeerd beschreven producten. Onze goodwillgarantie is een aanvulling op deze wettelijke rechten.
  • Nederlands consumentenrecht . Houd er rekening mee dat u volgens de Nederlandse consumentenwetgeving voor de meeste online gekochte producten het wettelijke recht hebt om van gedachten te veranderen en het contract binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgaaf van redenen te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.
  • Recht om te annuleren. De bepalingen van dit artikel 8 zijn guller dan uw wettelijke rechten onder het Nederlandse consumentenrecht. Onder deze voorwaarden gaan we ermee akkoord om de periode waarbinnen u het contract kunt annuleren te verlengen, zodat u 30 dagen hebt na de dag waarop u (of iemand die u nomineert) het/de product(en) ontvangt om het contract te annuleren, tenzij uw producten zijn opgesplitst in verschillende leveringen over verschillende dagen, in welk geval u tot 30 dagen hebt na de dag waarop u (of iemand die u nomineert) de laatste levering ontvangt om het contract te annuleren.
  • Hoe u ons kunt vertellen dat u wilt annuleren. Om een contract op grond van dit artikel 8 te annuleren, moet u ons via een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om uw contract te annuleren. Zie clausule 15 (‘Annuleringsformulier’) voor een voorbeeld van een dergelijke verklaring. U kunt dit op een van de volgende manieren doen:
   • Telefoon. Bel de klantenservice op 0800 8620453.
   • Per post . Druk het formulier af [https://support.ninjakitchen.nl/hc/nl-nl]
    en stuur het naar ons op het adres op het formulier. Of schrijf ons gewoon op dat adres, inclusief details over wat u hebt gekocht, wanneer u het hebt besteld of ontvangen en uw naam en adres.
   • Per e-mail .
  • Retourneren van producten . Als u een contract op grond van dit artikel 8 annuleert, moet u de producten binnen 14 dagen na annulering aan ons retourneren. We stellen een gratis retourregeling beschikbaar. U zult op het moment van annulering worden geïnformeerd over hoe u hiervan kunt profiteren - dit houdt in dat u het product veilig verpakt naar een aangewezen verzamelpunt brengt.
  • Incasso van producten. In plaats van de gratis retourregeling kunt u, wanneer u het contract op grond van deze clausule 8 annuleert, ervoor kiezen om het product te laten ophalen van het oorspronkelijke afleveradres, tegen een toeslag van £ 15 incl. btw. Houd een betaalkaart of creditcard bij de hand wanneer u contact met ons opneemt als u gebruik wilt maken van deze optie.
  • Producten naar ons terugsturen. Als u annuleert op grond van deze clausule 8 en geen gebruik wilt maken van de gratis retourregeling of de ophaalservice waarnaar hierboven wordt verwezen, moet u deze op eigen kosten terugsturen naar het volgende adres: Customer Services, 3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB.
  • Hoe een terugbetaling wordt gedaan. Als u een contract op grond van deze clausule 8 annuleert, zullen wij u terugbetalen via de methode die u hebt gebruikt voor de betaling. We kunnen uw terugbetaling van de prijs echter verminderen om een eventuele vermindering van de waarde van de goederen weer te geven, als dit is veroorzaakt door uw behandeling ervan die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan te bepalen. Als we u de prijs terugbetalen die is betaald voordat we de goederen kunnen inspecteren en later ontdekken dat u ze op een onaanvaardbare manier hebt behandeld, moet u ons een passend bedrag betalen.

  9. Als er een probleem is met het product

  • Houd er rekening mee dat we verschillende regelingen treffen voor het retourneren van producten wanneer u ons informeert dat u een klacht hebt met betrekking tot een product dat we u hebben geleverd. Neem contact op met onze klantenservice op 0800 8620453. of stuur een e-mail, dan leggen we uit hoe we u zullen helpen bij het retourneren van de producten naar ons.


  10. Onze garantie voor de producten

  • Geografische reikwijdte . De garantie is van toepassing op producten die zijn gekocht door klanten die in Nederland zijn gevestigd.
  • Duur . Door deze garantie garanderen wij dat de producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten op de datum van levering en gedurende de periode die is gespecificeerd in de gegevens die wij op onze website van het betreffende product verstrekken. De standaardgarantie op onze producten is een garantie van 1 jaar.
  • Hoe registreer ik mijn verlengde Shark-garantie? U kunt uw garantie online registreren binnen 28 dagen na aankoop. Ga naar /INTERSHOP/web/WFS/SharkNinja-BE-Site/nl_BE/ninjabe/EUR/ViewProductRegistration-Start om u online te registreren. Om tijd te besparen, hebt u de volgende informatie over uw machine nodig:
   • Serienummer (op het typeplaatje van de machine)
   • Datum waarop u de machine hebt gekocht (ontvangstbewijs of leveringsbon)
  • BELANGRIJK
   • Zowel de 12 maanden als de verlengde garantie van 4 jaar dekt uw product alleen vanaf de datum van aankoop.
   • Bewaar uw ontvangstbewijs te allen tijde. Als u uw verlengde garantie moet gebruiken, hebben we uw ontvangstbewijs nodig om te controleren of de informatie die u aan ons hebt verstrekt correct is. Het niet kunnen overleggen van een geldig ontvangstbewijs kan uw garantie ongeldig maken.
  • Als binnen de garantieperiode wordt vastgesteld dat het product defect is bij correct gebruik vanwege een defect in materialen of vakmanschap, zullen we, zonder kosten voor arbeid of onderdelen, de producten of de defecte onderdelen ervan repareren of (naar ons eigen goeddunken) vervangen, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden en beperkingen.
  • Garantiediensten worden alleen verleend als het product bij een erkende detailhandelaar of rechtstreeks zelf is gekocht en er een geldig ontvangstbewijs of bewijs van aankoop is met betrekking tot het product waarop de datum van de aankoop staat vermeld.
  • Uitsluitingen . Deze garantie dekt niet:
   • ongeval of verwaarlozing;
   • opzettelijke schade;
   • misbruik, inclusief het niet installeren of gebruiken van het product voor het normale doel, of in overeenstemming met de verstrekte instructies;
   • het niet opslaan van het product volgens de verstrekte instructies;
   • het niet verzorgen of onderhouden van het product in overeenstemming met de verstrekte instructies;
   • overmatige hitte, stroompieken, overmatige of onjuiste voeding of ingangsspanning, of gebruik van het product in abnormale werkomstandigheden;
   • wijziging, reparatie of poging tot reparatie van het product door iemand die niet een van onze erkende reparateurs is;
   • reparatie of vervanging van onderdelen die nodig zijn als gevolg van slijtage;
   • schade, defecten of wijzigingen aan het product als gevolg van:
   • reparatie of vervanging als u de optie Multi-Pay hebt geselecteerd en geen betaling onder die regeling hebt gedaan tegen de vervaldatum.
  • Hoe u een claim kunt indienen onder de garantie. In het geval van een fout, moet u onze Klantenservice Helpline bellen op 0800 8620453. We zullen de aard van de fout met u bespreken. U kunt worden gevraagd om het product naar ons terug te sturen. Wij zullen u instructies geven om u hierbij te helpen, in het geval dat u een geldige claim heeft onder deze garantie. Als alternatief kunnen we u een vervangend product, of onderdeel voor het product, per koerier of post sturen en u vragen om het defecte product, of onderdeel van het product, veilig weg te gooien.

  11. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

  • Wij zijn verantwoordelijk jegens u voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door ons . Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het schenden van dit contract of het niet gebruiken van redelijke zorg en vaardigheden. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren.
  • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten, inclusief het recht om producten te ontvangen die: zoals beschreven en overeenkomende informatie die we u hebben verstrekt en elk monster of model dat door u is bekeken of onderzocht; van bevredigende kwaliteit; geschikt zijn voor een bepaald doel dat aan ons bekend is gemaakt; geleverd worden met redelijke vaardigheden en zorg en, waar door ons geïnstalleerd, correct geïnstalleerd zijn; en voor defecte producten naar Nederlands consumentenrecht.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsverliezen. We leveren de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoop, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

  12. Geschillenbeslechting

  13. Andere belangrijke termen

  • We kunnen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.
  • Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract (behalve iemand die u uw garantie doorgeeft aan ). Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft rechten om een van haar voorwaarden af te dwingen, behalve zoals uitgelegd in clausule 2 met betrekking tot onze garantie. Geen van ons hoeft de overeenkomst van een andere persoon te verkrijgen om het contract te beëindigen of wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.
  • Als een rechtbank een deel van dit contract onwettig acht, blijft de rest van kracht. Elk van de clausules van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een of meer van deze clausules onwettig zijn, blijven de overige clausules volledig van kracht.
  • Zelfs als we de handhaving van dit contract uitstellen, kunnen we het later nog steeds afdwingen. Als wij er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet wat u volgens deze voorwaarden verplicht bent te doen, of als wij vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dit niet dat u deze dingen niet hoeft te doen en het zal ons niet beletten om op een later tijdstip stappen tegen u te nemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en we u niet aanmanen, maar we de producten wel blijven leveren, kunnen we nog steeds van u eisen dat u de betaling op een later tijdstip alsnog uitvoert.
  • Welke wetten van toepassing zijn op dit contract en waar u juridische procedures kunt aanspannen. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en u kunt een gerechtelijke procedure met betrekking tot de producten aanspannen bij de Nederlandse rechter.

  14. Terugnameservice

  • In overeenstemming met de Nederlandse Regel voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), biedt SharkNinja Europe Ltd klanten een Take Back Scheme om de recycling van oude elektrische producten te vergemakkelijken.
  • SharkNinja Europe kan uw artikel gratis recyclen, maar aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
   • Het te retourneren AEEA-artikel moet dezelfde functie vervullen als het gekochte artikel.
   • U moet uw oude artikel binnen 28 dagen na aankoop van uw nieuwe artikel retourneren
  • Uw WEEE-artikel voor recycling moet op eigen kosten worden geretourneerd aan SharkNinja Europe op het volgende adres: Klantenservice, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany

  15. Annuleringsformulier

  Vul het onderstaande formulier alleen in en stuur het alleen terug als u het contract wilt herroepen.

  Hierbij deel ik u mede dat ik mijn koopcontract voor de volgende gegevens opzeg:

  Voornaam:

  Achternaam:

  E-mail:

  Telefoon:

  Datum van bestelling:

  Bestelnummer:

  Adres:


  Wilt u contact met ons opnemen?Klik hier voor ondersteuningsinformatie.


  Leveringsbeleid

  (1) Introductie

  Dit leveringsbeleid geeft details over de leveringsmethoden, leveringstermijnen en leveringskosten die van toepassing zijn op alle bestellingen voor onze producten die via onze website of per e-mail of telefoon worden gedaan.

  Dit beleid is niet bedoeld en creëert geen wettelijk afdwingbare rechten en verplichtingen. Het geeft slechts onze gebruikelijke praktijk aan met betrekking tot de levering van producten.


  (2) Gratis levering

  Wij bieden gratis standaardlevering aan op alle adressen op het vasteland van Belgium op alle bestellingen.


  (3) Leveringsmethoden

  We leveren in de volgende landen en gebieden:

  · Belgium, vasteland

  Als het adres voor levering van uw bestelling een adres op het vasteland van Nederland is, kunt u kiezen uit de volgende leveringsmethoden:

  • Standaard levering


  (4) Leveringstermijnen

  Hoofdeenheden

  Als u uw bestelling vóór 20.00 uur op een werkdag (maandag - vrijdag) plaatst, zullen we proberen uw bestelling de volgende dag te bezorgen.

  We streven ernaar om bestellingen die vóór 20.00 uur in het weekend zijn geplaatst, de volgende dinsdag te leveren.

  Deze tabel geeft de typische leveringstermijnen weer voor de verschillende leveringsmethoden.

  Besteldag

  Typische leveringstermijn

  Maandag - vrijdag vóór 20.00 uur

  Volgende dag

  Zaterdag - zondag vóór 20.00 uur

  Volgende dinsdag


  Deze perioden zijn slechts indicatief en hoewel we commercieel redelijke inspanningen zullen leveren om ervoor te zorgen dat u uw levering op tijd ontvangt, garanderen we de levering niet vóór het einde van de gespecificeerde periode.

  Vertragingen kunnen worden veroorzaakt door feestdagen en ongunstige weersomstandigheden.

  Onderdelen en accessoires

  Alle onderdelen en accessoires worden geleverd via de Post en nemen 3-5 werkdagen in beslag.


  (5) Leveringskosten

  Wij bieden gratis standaardlevering aan op alle adressen op het vasteland van Nederland op alle bestellingen.


  (6) Bezorging volgen

  U ontvangt een e-mail wanneer uw levering wordt verzonden met een trackingnummer en een link naar de vervoerder.


  (7) Ontvangst en handtekening

  Alle leveringen moeten persoonlijk op het afleveradres worden ontvangen en er moet een handtekening worden gezet.

  Onze leveranciers van bezorgdiensten kunnen u telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen voordat zij proberen een levering uit te voeren.


  (8) Aanvullende leveringen en afhaling

  Als een eerste afleverpoging niet succesvol is, kan onze bezorger nog één poging doen om uw producten te leveren.

  Als de tweede afleverpoging niet succesvol is, zullen onze bezorgers een kaart op uw adres achterlaten, met instructies over hoe u uw product kunt ophalen. Dergelijke instructies omvatten een tijdslimiet voor het verzamelen.


  (9) Leveringsproblemen

  Als u problemen ondervindt met een levering, neem dan telefonisch contact met ons op via 0800 862 0453 of via onze website .

  Als onze bezorgdienst niet in staat is om uw producten te leveren, en deze mislukking uw schuld is, en u uw producten niet afhaalt bij onze bezorgdienst binnen de tijd die vermeld staat op de kaart die op uw adres is achtergelaten, dan kunnen wij instemmen met het regelen van een herlevering van de producten, op voorwaarde dat wij ons het recht voorbehouden om u de werkelijke kosten van herlevering in rekening te brengen (zelfs als de oorspronkelijke levering gratis was).

  Hieronder vindt u een indicatieve lijst van situaties waarin het niet leveren uw schuld is:

  • u hebt het verkeerde adres opgegeven voor de levering;
  • er sprake is van een fout in het opgegeven afleveradres;
  • het afleveradres redelijkerwijs niet toegankelijk is;
  • het afleveradres niet veilig toegankelijk is, of
  • wanneer een persoonlijk ontvangstbewijs vereist is, is er geen persoon beschikbaar op het adres voor levering om de levering te accepteren en een handtekening te zetten.

  Retourbeleid

  (1) “Afkoeling”-periode

  Onder de Nederlandse consumentenwetgeving hebt u het wettelijke recht om een contract om een product of producten van ons te kopen op elk moment te annuleren binnen de periode die begint op het moment dat het contract in werking treedt en eindigt 14 dagen na de dag waarop u het product hebt ontvangen (als uw contract voor een enkel product is) of de dag waarop u de laatste van de afzonderlijk bestelde producten hebt ontvangen.

  Om een contract op deze manier te annuleren, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen van de annulering. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door de schriftelijke kennisgeving naar ons klantenserviceteam te sturen via het contactformulier op onze Support-website:https://support.ninjakitchen.nl/hc/nl-nl. We sturen u een e-mail om te bevestigen dat we uw annulering hebben ontvangen.

  Als u een contract op deze basis annuleert, moet u de producten onmiddellijk aan ons retourneren, in dezelfde staat als waarin u ze hebt ontvangen. Producten moeten worden geretourneerd naar het volgende adres:

  SharkNinja Europe Ltd.

  Aandacht: Customer Services
  3150 Century Way
  Leeds
  LS15 8ZB

  Als u een contract op deze basis annuleert, wordt u volledig terugbetaald (inclusief de kosten voor het verzenden van de producten naar u, tot het bedrag dat de consument zou hebben betaald voor de goedkoopste gebruikelijke en algemeen aanvaardbare aangeboden levering). Echter, u bent verantwoordelijk voor het betalen van de kosten voor het retourneren van het product aan ons, behalve als u de producten aan ons hebt geretourneerd op grond van deze sectie 9 omdat ze defect of verkeerd beschreven zijn, zullen we de prijs van de producten volledig terugbetalen (inclusief de kosten voor het verzenden van de producten naar u, tot het bedrag dat de consument zou hebben betaald voor de goedkoopste gebruikelijke en algemeen aanvaardbare aangeboden levering) samen met alle redelijke kosten die u maakt om de producten aan ons te retourneren.

  Als u op basis hiervan een contract annuleert en u de producten niet aan ons retourneert, kunnen we aanbieden om de producten terug te vorderen en u de kosten in rekening te brengen die we hierbij maken. Evenzo kunnen we, als u de producten op onze kosten retourneert, die uitgave aan u doorberekenen.


  (2) Onze garantie voor de producten

  Wij bieden een garantie dat bij levering en gedurende een periode van 12 maanden na levering de producten vrij zijn van materiële gebreken. Deze garantie is niet van toepassing op defecten in de producten die voortvloeien uit:

  (a) normale slijtage;

  (b) opzettelijke schade, abnormale opslag- of werkomstandigheden, ongeval, nalatigheid door u of een derde partij;

  (c) als u de producten niet in overeenstemming met de gebruikersinstructies gebruikt of bedient; of

  (d) elke wijziging of reparatie door u of een derde partij die niet een van onze geautoriseerde reparateurs is.

  Niets in deze verkoopvoorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet zoals beschreven. Onze garantie voor de producten is een aanvulling op deze wettelijke rechten. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke instantie voor consumentenadvies.


  (3) Terugbetalingen

  Als u een contract annuleert en recht hebt op terugbetaling, zullen wij het geld dat wij van u hebben ontvangen terugbetalen via dezelfde methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om voor uw aankoop te betalen.

  We zullen de terugbetaling die aan u verschuldigd is zo snel mogelijk verwerken en in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag dat u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om het contract te annuleren.

  Tenzij we hebben aangeboden om de goederen die zijn geleverd op basis van het geannuleerde contract bij u op te halen, kunt u uw terugbetaling alleen aanvragen na de dag waarop we het product hebben ontvangen of (indien eerder) de dag waarop u bewijs levert dat u het product naar ons hebt teruggestuurd.

  Algemene voorwaarden garantie van Ninja

  De garantie van Ninja

  Wanneer een consument een product in Belgie koopt, krijgt hij/zij het voordeel van wettelijke rechten met betrekking tot de conformiteit van het product (uw “wettelijke rechten”). U kunt uw wettelijke rechten afdwingen tegen uw detailhandelaar, inclusief Ninja als u uw Ninja keukenapparaat hebt gekocht op ninjakitchen.nl. Bij Ninja zijn we echter zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten dat we de eigenaar een extra, gratis garantie van maximaal 2 jaar op onderdelen en arbeid geven.

  De garantie is een belangrijke overweging en weerspiegelt hoeveel vertrouwen de fabrikant heeft in zijn product- en productiekwaliteit.

  De fabrieksgarantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

  Hoe lang zijn nieuwe Ninja-machines gegarandeerd?

  Onze fabrieksgarantie geldt standaard voor één jaar vanaf de aankoopdatum, of voor twee jaar als u uw aankoop binnen 28 dagen bij ons registreert.

  Hoe registreer ik mijn Ninja-garantie?

  Als u uw Ninja-keukenapparaat rechtstreeks bij ninjakitchen.nl hebt gekocht, wordt uw garantie automatisch geregistreerd. Als u het ergens anders in Belgie hebt gekocht, kunt u uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren.

  • Om u online te registreren, gaat u naar www.ninjakitchen.nl/register-guarantee of scant u de QR-code in uw instructieboekje.

  • Noteer de datum waarop u de machine hebt gekocht.

  BELANGRIJK:

  Bewaar uw aankoopbewijs als u uw Ninja-keukenapparaat van waar dan ook hebt gekocht, behalve op ninjakitchen.nl. U hebt het nodig om aanspraak te maken op uw garantie.

  • De gratis Ninja-garantie geldt alleen in Belgie.

  Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Ninja-garantie?

  Wanneer u uw garantie registreert, krijgt u een extra jaar dekking. We hebben ook uw gegevens bij de hand als we ooit contact met u moeten opnemen. Als u er verder mee instemt om berichten van ons te ontvangen, kunt u ook tips en advies ontvangen over hoe u het beste uit uw Ninja-keukenapparaat kunt halen en het laatste nieuws over nieuwe Ninja-technologie en -lanceringen kunt horen.

  Wat valt onder de gratis Ninja-garantie?

  Reparatie of vervanging (naar goeddunken van Ninja) van uw Ninja-machine, inclusief alle onderdelen en arbeid.

  Wat valt onder de gratis Ninja-garantie?

  • normale slijtage;

  • onbedoelde schade of fouten veroorzaakt door nalatig gebruik of onderhoud, verkeerd gebruik, verwaarlozing, onzorgvuldige bediening of hantering van het Ninja keukenapparaat die niet in overeenstemming is met de bij uw machine geleverde bedieningshandleiding van Ninja;

  • schade veroorzaakt door het gebruik van het Ninja keukenapparaat voor andere doeleinden dan normale huishoudelijke doeleinden;

  • schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet gemonteerd of geïnstalleerd zijn volgens de bedieningsinstructies;

  • schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen en accessoires die geen Ninja Genuine-componenten zijn;

  • defecte installatie (behalve wanneer geïnstalleerd door Ninja);

  • reparaties of wijzigingen uitgevoerd door andere partijen dan Ninja of haar agenten.

  Hoe kan ik aanspraak maken op de gratis Ninja-garantie?

  Neem contact op met onze klantenservice op +32 80012850. Ga voor openingstijden naar onze website onder ‘Neem contact met ons op’. Het is gratis om te bellen en u wordt rechtstreeks doorverbonden met een vertegenwoordiger van Ninja. U vindt ook online ondersteuning op https://support.ninjakitchen.nl/. De vertegenwoordiger van Ninja zal het oplossen van problemen met u doornemen en als we concluderen dat het artikel is mislukt, sturen we u een vervangend onderdeel of een retouretiket om het defecte artikel gratis naar ons terug te sturen. Wanneer u het defecte product aan ons hebt geleverd, sturen wij u een vervanging.

  Vergeet niet dat het artikel moet worden verpakt wanneer u het naar ons retourneert. Het kan elke geschikte doos zijn, het hoeft niet de originele verpakking te zijn.

  Waar kan ik originele Ninja-reserveonderdelen en accessoires kopen?

  Ninja-onderdelen en -accessoires zijn ontwikkeld door dezelfde ingenieurs die uw Ninja-keukenapparaat hebben ontwikkeld. U vindt een volledig assortiment Ninja-reserveonderdelen, vervangende onderdelen en accessoires voor alle Ninja-machines op www.ninjakitchen.nl. Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-Ninja-reserveonderdelen mogelijk niet onder uw garantie valt.